კომპანია “AUTOSHOP LTD” გთავაზობთ ჩვენ ვებ გვერდზე არსებული მანქანების განვადებით ჩამოყვანას.
განვადებით ყიდვის შემთხვევაში მყიდველი იხდის პირველ შესატანს, რაც შეადგენს მანქანის მთლიანი ღირებულების 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხის დაფარვა უნდა მოხდეს მანქანის საქართველოს პორტში შემოსვლამდე 10-დღით ადრე. შიდა განვადებით სარგებლობის ყოველთვიური პროცენტი შეადგენს დასაფარი თანხის 3%-ს.

მანქანის ღირებულება
$
პირველადი შენატანი
%
სესხის ვადა
#
თვიური განაკვეთი: 3%
პირველი შესატანი:  
ფინანსირების ინტერესი:  
დაფინანსებული თანხა:  

© 2005 - 2017 AUTOSHOP / ALL RIGHTS RESERVED